ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 การยื่นเสนอโครงการวิจัยประเภท Initial Protocol ขอให้ดำเนินการผ่านระบบ CREC submission online

     (สำหรับการยื่นเอกสารโครงการในขั้นตอนอื่น เช่น Amendment รายงานความก้าวหน้า หรือ อื่นๆ ยังดำเนินการตามเดิม)

     หากมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือ submit เอกสาร โทร 098-325-2765 / 087-674-4405 E-mail: submission_online@crecthailand.org


คำแนะนำสำหรับ Initial Submission  Update!!!

เกณฑ์การรับพิจารณาโครงการวิจัย

กำหนดการประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

SOP v.4.0

ค่าธรรมเนียม


การจัดเตรียมเอกสารและการยื่นเอกสารโครงการ


1. การยื่นเอกสารมายัง CREC
     a. Initial Protocol ยื่นผ่านระบบ submission online
     b. การยื่นโครงการต่อเนื่อง ส่งมา E-mail ของหน่วยงาน ได้แก่ official@crecthailand.org

2. การส่งเอกสารออกจาก CREC Local Issue หรือ หนังสือรับรอง/รับทราบ หรือ หนังสือแจ้งผลในกรณีต่างๆ ไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบัน (Local EC)
     a. CREC – ส่งเอกสารทาง E-mail ไปยัง official mail หรือ contact mail ที่ Local EC ได้แจ้งไว้
     b. ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัย จัดทำสำเนาเอกสาร (hard copy) และจัดส่งไปยัง Local EC ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายของแต่ละสถาบัน เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียม หรือ Submission online

3. การจัดทำสำเนาเอกสาร (hard copy) ในบางกรณี CREC อาจขอให้ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัยจัดส่งเอกสารมายังสำนักงานฯ ในบางกรณี ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยตรง


4. การชำระค่าธรรมเนียม ขอให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนผ่านบัญชีมูลนิธิ ตามประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 005/2563 เรื่อง แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับเอกสารที่ขอรับการพิจารณา (งดรับการชำระค่าธรรมเนียมโดยเช็คเงินสด)

ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย​ เรื่อง การยื่นเอกสารขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนCopyright © Research Ethics Management System 2023 by CREC