02-579-0117 , 098-325-2765
Working Hours: Mon - Fri 8:30 - 16:30

ประเภทโครงการที่เข้าข่ายพิจารณาของ CREC

ประเภทโครงการที่เข้าข่ายพิจารณาของ CREC และขอบเขตความร่วมมือของสถาบันภาคี

มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (CREC 02 / v. 4.0)

  • เป็นการทดลองทางคลินิกพหุสถาบันของผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ (pharmaceutical-sponsored multi-center clinical trial)
  • เป็นโครงการศึกษาวิจัยพหุสถาบัน (multicenter study) ของนักวิจัยที่วางแผน/ยื่นขอ/ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สมาคมวิชาชีพ ราชวิทยาลัย มูลนิธิ เป็นต้น  ตรวจสอบรายชื่อสถาบันภาคี ⇦
  • เป็นโครงการศึกษาวิจัยศูนย์เดียว แต่เก็บข้อมูลหลายแห่ง (single center, multi-sites study) ของนักวิจัยในสถาบันภาคีโดยมีผู้วิจัยร่วมจากแต่ละ site
  • โครงการวิจัยที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มอบหมายให้พิจารณา

ขอบเขตความร่วมมือ

  • ร่วมมือกันในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันภาคี
  • คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคีแต่ละสถาบันปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  • ร่วมมือกันในการดำเนินการของระบบกลางในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Independent Ethics Committees System) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committees : CREC) เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสหสถาบันที่จะดำเนินการในสถาบันภาคี ให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับจารีตประเพณีตลอดจนกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ของสถาบันภาคี
  • ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP) ของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคีแต่ละสถาบันปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP)
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  • สถาบันภาคีจะให้การรับรองโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โดยไม่ต้องพิจารณาซ้ำที่สถาบันภาคี หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด ทั้งนี้ สถาบันภาคีแต่ละแห่งจะกำหนดไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ว่าด้วยการจัดการกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)

การรับสมาชิกสถาบันภาคี

          หน่วยงาน องค์กร และสถาบันภายนอกภาคีที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสถาบันภาคีให้ส่งบันทึกร้องขอมาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากสถาบันภาคี


 เอกสารที่เกี่ยวข้อง