02-579-0117 , 098-325-2765
Working Hours: Mon - Fri 8:30 - 16:30

New!! Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มในการยื่นขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบฟอร์มสำหรับยื่นเอกสารโครงการวิจัย 

(วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOPs) ฉบับ 5.0 วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

SOP

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

CREC 01

AO 01-S01

ายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน

AO 02-S01

รายการเอกสารภาคผนวก 

AO 03-S01

แม่แบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน

AO 04-S01

บันทึกการแจกจ่ายเอกสารวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

CREC 02

AO 01-S02

แบบประวัติคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย CREC Member CV Form 

AO 02-S02

CREC Membership roster

CREC 03


AO 01-S03

หนังสือข้อตกลงรักษาความลับ / การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับกรรมการกลางฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

AO 02-S03หนังสือข้อตกลงรักษาความลับสำหรับสำหรับแขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ตรวจเยี่ยม

CREC 04

สำหรับผู้วิจัย

ยื่นโครงการใหม่

Initial Submission

AO 01-S04

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

AO 02-S04

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (เฉพาะโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหน่วยงานอื่น)

AP 01-S04

เอกสารการประเมินความพร้อมของสถาบัน (local issues) จากสถาบันที่ดำเนินการวิจัย

AP 03-S04

ตารางชี้แจงปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัยใหม่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับ Revised หรือ Submission / สำหรับ Amendment)

AP 04-S04

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์

AP 05-S04

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์

AP 06-S04

แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

AP 07-S04

โครงร่างการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ (Research Protocol for Social/Behavioral Research)

CREC 05

AO 01.1-S05

แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงร่างการวิจัยด้านชีวการแพทย์

AO 01.2-S05

แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงร่างการวิจัยด้านชีวการแพทย์

AO 02-S05

แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงร่างการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์

AO 03-S05

แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 

AO 04-S05

แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารการขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพันธุกรรม

AO 05-S05

แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารการขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างชีวภาพไว้วิจัยในอนาคต

CREC 06

AO 01-S06

แบบการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนสำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์

AO 02-S06

แบบการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์

CREC 07


AO 01-S07

แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Assessment Form)

AP 01-S07

Investigator’s brochure for medical device study  *สำหรับผู้วิจัย

CREC 09AO 01-S09

แบบประเมินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย

AO 02-S09

ตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมมาก/น้อย

AP 01-S09

แบบฟอร์มการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย Amendment Report   *สำหรับผู้วิจัย

CREC 10


AO 01-S10

แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

AP 01-S10

แบบรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุของการวิจัย  *สำหรับผู้วิจัย

AP 02-S10

ตารางสรุปรายงานสถานะของ site ที่ทำทั้งหมดในประเทศไทย (ทั้งที่ขอรับรองผ่าน CREC และ Local EC)  *สำหรับผู้วิจัย

CREC 11

AO 01-S11

แบบประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ในสถาบัน


AP 01-S11

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน  *สำหรับผู้วิจัย

CREC 12


AO 01-S12

แบบประเมินรายงานสิ้นสุดการวิจัย

AP 01-S12

แบบรายงานสิ้นสุดการวิจัย (close study report)  *สำหรับผู้วิจัย

CREC 13


AO 01-S13

แบบประเมินรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด/พักการวิจัย 

AP 01-S13

รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด/พักการวิจัย *สำหรับผู้วิจัย

CREC 14


AO 01-S14

แบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

AP 01-S14

แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด *สำหรับผู้วิจัย

CREC 15

AO 01-S15

แบบรายงานการตอบสนองต่อข้อซักถาม ข้อเรียกร้อง

AO 02-S15

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย

CREC 16

AO 01-S16

วาระการประชุม

AO 02-S16

รายงานการประชุม

AL 01-S16

เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัย

CREC 17

AO 01-S17

แบบรายงานขอค้น/ทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัย

AO 02-S17

แบบบันทึกการขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร

AO 03-S17

แบบรายงานขอทำลายเอกสารโครงการวิจัย

CREC 18

AL 01-S18

แนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และ คณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบัน

AP 01-S18

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

CREC 19

AO 01-S19

กำหนดการตรวจเยี่ยม

AO 02-S19

แบบรายงานตรวจเยี่ยม

AO 03-S19

แบบสรุปรายงานตรวจเยี่ยม

CREC 20

AL 01-S20

ข้อตกลงการทำงานร่วมกัน

AO 01-S20

กำหนดการตรวจประเมินศักยภาพสถาบันวิจัย

AO 02-S20

แบบประเมินศักยภาพของสถาบันวิจัย/research site 

AP 01-S20

แบบข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัย/ research site