02-579-0117 , 098-325-2765
Working Hours: Mon - Fri 8:30 - 16:30

ค่าธรรมเนียม

การชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ


ประกาศ!!!
เรื่อง การจ่ายค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการ


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยขอปรับวิธีการชำระค่าธรรมเนียม

เอกสารประเภท Initial , Amendment  และ Progress/Renewal Report

ในการยื่นรายงานใหม่ในครั้งถัดไป


ขอให้ผู้วิจัยติดต่อแจ้งความประสงค์การยื่นโครงการ

โดยส่งแบบฟอร์มข้อมูลด้านการเงิน (New!) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลแหล่งทุนและรายละเอียด

ส่งมาที่ Email: official@crecthailand.org 

เพื่อทางมูลนิธิฯ ออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ให้ท่าน


การยื่นเอกสารโครงการวิจัยในครั้งถัดไป ผู้วิจัยจะต้องส่งหลักฐาน

1. ใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) 

2. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม (กรณีได้รับใบเสร็จแล้วให้แนบมาพร้อมกัน)

3. เอกสารที่ขอรับการพิจารณา


ส่งเข้ารับพิจารณาตามช่องทางเดิมคือ

การยื่นโครงการวิจัยใหม่ Initial Protocol ขอให้ดำเนินการผ่านระบบ CREC submission online 

 https://crec.submission-online.com/site/login


     การยื่นเอกสารโครงการต่อเนื่อง เช่น Amendment, Progress/Renewal Report และ อื่นๆ 

ยังดำเนินการตามเดิมผ่าน E-mail: official@crecthailand.org
สำหรับโครงการวิจัยเดิมที่ทำการชำระค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้าแล้ว

ผู้วิจัยยังคงสามารถดำเนินการตามรูปแบบเดิม

โดยต้องแนบหลักฐานการชำระเงินประกอบการยื่นเอกสารขอรับพิจารณา

พร้อมแนบแบบฟอร์มข้อมูลด้านการเงิน (New!) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลแหล่งทุนและรายละเอียด

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

หากไม่มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนการชำระค่าธรรมเนียม

ขอให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิ

ตามประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 011/2565 

เรื่อง แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน


เอกสารประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

- ประกาศค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

- ประกาศที่ มสจท 251/2566 เรื่อง ประกาศเรียกเก็บค่าดำเนินการด้านเอกสาร “การขอปรับแก้ไขเอกสารรับรอง”  (New!)

- เลขที่บัญชีและที่อยู่มูลนิธิฯ

 


 เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวเนตรดาว กันสีชา

เบอร์โทรศัพท์:  061-089-9966
Email: natdown@crecthailand.org