02-579-0117 , 098-325-2765
Working Hours: Mon - Fri 8:30 - 16:30

ช่องทางการยื่นโครงการ

ช่องทางการยื่นโครงการ

     การยื่นเสนอโครงการวิจัยทุกประเภททั้ง Initial Protocol และรายงานต่อเนื่องทั้งหมด

ขอให้ดำเนินการผ่านระบบ CREC submission online 

 https://crec-ec.submission-online.com/site/login


   กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

E-mail: official@crecthailand.org

Office : 098-325-2765, 082-258-9529 

(ประสานงานโครงการ/วิชาการ)